Política de Privacitat


A través del present comunicat AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, amb domicili professional al carrer Sant Antoni Mª Claret nº 124 ent 2a, 08025, Barcelona, telèfon 93 450 30 35, fax 93 450 48 74 i correu electrònic agesem@agesem.net , posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.agesem.net, la seva política de protecció de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar a qui utilitza aquest lloc web, que ho fa sota la seva responsabilitat.

L'usuari d'aquesta pàgina web, mitjançant el seu accés a la mateixa, s'obliga a utilitzar-la de conformitat amb les lleis i els usos del tràfic i respondrà de qualsevol dany i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privacitat per mantenir adaptada a la legislació vigent en matèria de protecció de dades. En aquest cas, AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, comunicarà en aquest lloc web les modificacions introduïdes amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

La visita a aquest lloc web no implica que l'usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l'usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent, i altra normativa de desenvolupament.

Ús de cookies:

En aquest lloc web utilitzem cookies de tercer amb fins estadístics quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

En la funció "Ajuda" de la majoria dels navegadors s'indica com configurar el seu navegador perquè no accepti cookies, perquè li notifiqui cada vegada que rebi una nova cookie i per desactivar completament.

EL DRET D'INFORMACIÓ

Informem als usuaris que en el cas que ens enviïn les seves dades a través d'un correu electrònic, les seves dades personals poden quedar incorporades als fitxers de titularitat de AGESEM aSSESSORAMENT i GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, i això amb la finalitat de poder gestionar les seves peticions i / o consultes d'assessorament, sent incorporats a la base de dades.

L'usuari que enviï les seves dades tindrà dret a accedir a la informació per ell facilitada que hagi estat recopilada en els nostres fitxers, sol·licitar la seva rectificació o cancel·lació, així com oposar-se al seu tractament. Per a això s'haurà de posar en contacte amb el responsable, mitjançant un escrit signat dirigit a AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL en el següent domicili: Carrer Sant Antoni Mª Claret nº 124, ent 2a, 08025, Barcelona, o enviar-lo per fax al número 93 450 48 74.

Així mateix l'usuari que faciliti les seves dades haurà de mantenir-les actualitzades i comunicar al responsable del fitxer qualsevol modificació en les seves dades.

EL CONSENTIMENT INFORMAT

En conseqüència, els usuaris que facilitin voluntàriament dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos als fitxers dels quals és responsable AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

EL PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l'afectat.

Per això, l'usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades de caràcter personal subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produís en el futur.

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, procedirà si s'escau a la cancel·lació de les dades de caràcter personal recollides quan no siguin necessàries o pertinents per a la finalitat per als quals hagin estat registrats.

La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

EL PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

AGESEM ASSESSORAMENT I GESTIÓ EMPRESARIAL, SL, ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

El nivell de seguretat adoptat està d'acord amb la naturalesa de les dades facilitades.

 


 
© Agesem Assessorament i Gestió Empresarial SL